home

OSAAVA_LÄHIHOITAJA.JPG

Tervetuloa Sote-strategia käyttöön 2010-2011 -hankkeen Wiki-sivustolle!


HANKE PÄÄTTYNYT 31.12.2011. HANKKEEN WIKI-SIVUJA EI PÄIVITETÄ 2012 ALKAEN.

Opetushallitus käynnisti vuoden 2008 lopussa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategiatyön. Tehtävänä oli selvittää, millaisia ovat koulutuksen muutostarpeet, ja mitä on tulevaisuuden työelämän edellyttämä laaja-alainen ja erikoistuneempi osaaminen. Strategiatyön toteuttivat Tampereen ammattiopistoja Oulun seudun ammattiopisto Sote-strategia 2009-2010-hankkeena.

Strategian pohjaksi laadittiin keväällä 2009 taustaselvitys, jossa lähihoitajan tulevaisuuden toimintaympäristöä jäsennettiin APESTE-analyysillä. Taustaselvityksen pohjalta päätettiin empiirisen ennakointitutkimuksen toteuttamisesta. Empiiristä aineistoa tuottivat sosiaali- ja terveysalalta valitut asiantuntijat ja asiakasnäkökulmasta kokemuskouluttajat. Aineisto kerättiin kahdella Delfoi –kyselykierroksella, neljässä ennakointimenetelmällä toteutetussa tulevaisuuspajassa sekä kahdella fokusryhmähaastattelulla. Tulokset analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tulosten mukaan lähihoitajan perustehtävänä säilyy asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa tukeminen, mutta tulevaisuuden työn lähtökohtana on voimakkaasti hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelmallinen edistäminen. Toimintaympäristön ja sen mukana toimintatapojen muutokset tuovat haasteita lähihoitajan ammattieettiselle osaamiselle, dialogisten vuorovaikutustaitojen kehittämiselle sekä ammatilliselle kasvulle. Lähihoitaja on asiakkaansa asianajaja ja toimii hoito-, hoiva- ja kasvatuskumppanuuden sekä sisäisen yrittäjyyden periaatteilla. Lähihoitajalta edellytetään kulttuurista ymmärrystä. Lähihoitaja toteuttaa ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävää hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen, työhyvinvointi ja asiakasturvallisuus korostuvat. Työ on asiakkaan itsestä huolenpidon edistämistä. Painopiste on laaja-alaisessa osaamisessa. Erikoistuneemman osaamisen tarve määräytyy asiakkaan tai potilaan tarpeiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.