Fokusryhmähaastattelu

Fokusryhmähaastattelu on ryhmävuorovaikutukseen perustuva, ennalta suunniteltu ryhmähaastattelu- tai ryhmäkeskustelutilanne, jota haastattelija (facilitator) ohjaa. Fokusryhmiin valitaan harkitulla näytteellä analyysin kannalta hyödyllinen osallistujajoukko edustamaan perusjoukkoa. (Morgan 2001.)

Ryhmävuorovaikutuksen oletetaan fokusryhmähaastatteluissa vaikuttavan osallistujien aktiivisuuteen ja haastateltavan rooliin sitoutumiseen. Jäsenet ilmaisevat ryhmässä mielipiteitään vapaammin. Tavoitteena on, että fokusryhmän osallistujat esittävät toisilleen kysymyksiä ja vastaavat niihin yhteisessä keskustelussa. Tarkoituksena on erilaisten kokemusten ja näkemysten esiintuominen, ei osallistujien yksimielisyys. Haastattelijan tehtävä on rohkaista osallistujia puhumaan toisilleen. (Robinson 1999.)

Lähihoitajan tulevaisuuden osaamistarpeita asiakasnäkökulmasta selvitettiin haastattelemalla kokemuskouluttajina ja samalla alan asiakas- tai potilasjärjestöjen aktiiveina toimivia henkilöitä kahdessa fokusryhmähaastattelussa.

Fokusryhmähaastattelun kysymykset voivat olla strukturoituja tai teemojen kaltaisia. Aineiston analyysiä varten haastattelu tallennetaan video- tai ääninauhalle tai siitä tehdään muistiinpanot. (Parviainen 2005.)

Fokusryhmähaastattelujen teemoina olivat seuraavat kysymykset:
· Millaisia ovat lähihoitajan asiakkaat kymmenen vuoden kuluttua?
· Millainen on lähihoitajan työnkuva tulevaisuudessa?
· Millainen on lähihoitajan tulevaisuuden toimintaympäristö?
· Millaiset ammattitaitovaatimukset ovat lähihoitajan työssä tulevaisuudessa kaikkein keskeisimpiä


Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Morgan, D. 2001. Focus Group Interviewing. Teoksessa Gubrium, J.F. & Holstein, J. (toim.). Handbook of Interview Research. Context & Methods. Sage Publications, 141-159.
Parviainen, L. 2005. Fokusryhmät. Teoksessa Ovaska, S., Aula, A. & Majaranta, P. (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät, 53-62. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos B2005-1.
Robinson, N. 1999. The use of focus group methodology – vith selected examples from sexual health research. Journal of Advanced Nursing 29, (4), 905-913.