Elinympäristö muodostuu fyysisestä, sosiaalisesta ja symbolisesta ympäristöstä. Fyysiseen ympäristöön luetaan ilmasto, asumismiljöö ja luonto. Sosiaalinen ympäristö muodostuu ihmisistä ja yhteisöistä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen ympäristö sisältää myös yksilön sosiaalisen statuksen ja toimeentulon. Symbolinen ympäristö on sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyviä kulttuurisia symboleja, tapoja, sääntöjä, arvoja, uskomuksia ja tietoa. Ympäristö on aina läsnä ihmisen arjessa ja vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin. Lähihoitajan tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan elinympäristöön siten, että se edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointiteknologia määritellään tietoteknisiksi ja teknisiksi ratkaisuiksi, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Hyvinvointiteknologia jaetaan 6 osa-alueeseen: apuvälineteknologia, kommunikaatio- ja informaatioteknologia, sosiaaliset teknologiat ja turvallisuus, terveysteknologiat, esteetön suunnittelu ja Design for All-ajattelu sekä asiakas- tai potilastietojärjestelmät.Sosiaalisiin teknologioihin katsotaan tässä kuuluvan turvallisuutta ja riippumattomuutta lisäävät teknologiat. Yleisimpiä ovat turvahälytinjärjestelmät, kuten turvalaitteet ja niihin kuuluvat sosiaaliset palvelut (valvonta, apu, hoiva). Tavallisimpia ovat turvarannekkeet, joita on ”älyrannekkeita” ja perinteisiä. Sosiaaliseen teknologiaan kuuluu myös Hyvinvointi-TV. Geronteknologian tehtävänä on kehittää ikääntyneille soveltuvaa teknologiaa ja poistaa ikääntyneiden ja jo käytössä olevan teknologian välinen kuilu. Yksi keskeisiä periaatteita on kaikille soveltuvan ympäristön ja teknologian suunnittelu (Design fo All), jolloin kaikki kansalaiset ikään ja toimintakykyyn katsomatta hyötyvät geronteknologian sovelluksista. Terveysteknologioilla tarkoitetaan erilaisia seuranta- ja mittauslaitteita (esim. terveysalan ammattilaisten käyttämä kotona asuvan asiakkaan verenpaineen etäseuranta), Internet-pohjaisia omahoidon tukijärjestelmiä ja ns. eHealth-portaaleja.

Siirtyminen sivulle Turvallisuuden edistäminen
Paluu sivulle Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävä asiakkaan tai potilaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö

elinympäristö.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia
Ahtiainen, M. & Auranne, K. 2007. Hyvinvointiteknologian määrittely ja yleisesittely. Teoksessa Suhonen, L. & Siikanen, T. (toim.). Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla – hyöty vai haitta? Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 26, 9-20.
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Väitöskirja. Oulun yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Oulu.
Tapaninen, A., Kauppinen, T., Kivinen, K., Kotilainen, H., Kurenniemi, M. & Pajukoski, M. 2002. Ympäristö ja hyvinvointi. WSOY: Helsinki.