Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä on määritelty asiakas ja potilas käsitteet. Laissa potilaan oikeuksista potilaalla tarkoitetaan terveyden- tai sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä.
Sosiaalipalveluihin on vakiintunut käsite asiakas, jonka sijasta esimerkiksi lasten päivähoidossa puhutaan lapsista ja vanhemmista. Asumispalvelujen käyttäjistä käytetään usein käsitettä asukas. Lähihoitaja voi tehdä työtään yksilöasiakkaan lisäksi perheelle tai yhteisölle. Asiakas käsitteenä voi yksilön lisäksi tarkoittaa useampia henkilöitä.
Asiakas-käsitettä käytetään myös terveydenhuollossa. Perinteinen potilaan rooli on muuttumassa osallistuvammaksi ja hoitosuhde halutaan nähdä kumppanuutena asiakkaan tai perheen ja hoitavan henkilön välillä. Terveydenhuollossa etenkin erilaisten avopalvelujen käyttäjistä käytetään yleisesti potilaan sijasta käsitettä asiakas.

Sivulle Päivittäisten toimintojen tukeminen

Sivulle Lähihoitajan osaamistarpeiden kokonaisuus

perustehtävä.jpg

Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Kujala, E. 2003. Asiakaslähtöinen laadunhallinnan malli. Tilastolliseen prosessin ohjaukseen perustuva sovellus terveyskeskukseen. Acta Universitatis Tamperensis 914. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 785/1992.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 812/2000.