Lähihoitaja toimii työssään sitä ohjaavan sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja alan toiminnan kehittämiseksi annettujen keskeisten suositusten mukaisesti. Lait ja kansainväliset sopimukset ja julistukset ovat ammattihenkilöiden toimintaa ulkopuolelta ohjaavia moraalisia velvoitteita. Ammattieettiset ohjeet puolestaan ammattikuntien sisäisesti kehittämiä toimintasääntöjä.

Ammattieettiset ohjeet koskevat yleensä ammattikunnan toimintaa sen hyväksymien arvojen ja normien mukaisesti ja ne on tarkoitettu ammattiryhmien sisäistettäviksi toimintaohjeiksi. Niissä käsitellään paitsi ammatin tehtävää ja arvopohjaa myös ammattitaitoa ja vastuuta ammattitaidon kehittämisestä sekä suhdetta asiakkaaseen tai potilaaseen.

Sivulle Ammatillinen itsetuntemus
Sivulle Ammattietiikka
ammattietiikka1.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Airaksinen, T. 1987. Moraalifilosofia. WSOY.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 785/1992.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 812/2000.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 559/1994.
Perustuslaki. 731/1999.