Arjen hallintaa voidaan tarkastella sekä sisäisenä että ulkoisena hallintana. Ulkoinen näkökulma tarkoittaa käytännön työtaitojen hallintaa. Sisäisen näkökulman kautta korostuu yhteinen hyvinvointi. Sisäinen arjen hallinta korostaa elämän tasapainoisuutta suhteessa itseen ja suhteessa lähimmäisiin. Arjen hallinta voidaan pitkälti nähdä samana kuin elämänhallinta. Elämänhallinta voidaan jaotella ulkoiseen tai sisäiseen elämänhallintaan. Ulkoinen elämänhallinta tarkoittaa, että ihminen ottaa vastuuta omasta elämästään, taloudestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Sisäinen elämänhallinta on kykyä sopeutua elämän muutoksiin ja kohdata vaikeuksia.

Sivulle Päivittäisten toimintojen tukeminen


perustehtävä.jpg
Lähteet:
Hakala, R., Tahvanainen, S., Ikonen, T. & Siro, A. 2010. Osaava lähihoitaja 2020. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen kehittämisstrategia.
Haverinen, L., Saarilahti, M., 2009. Arjen hallinnasta arjen vastuuseen. Näkökulmia ja sovelluksia arjen hallinta –käsitteestä. Teoksessa, Janhonen-Abruquah, H., Toim. Kodin arki. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.
Roos, J. P. 1988. Elämäntavasta elämäkertaan. Elämäntapaa etsimässä 2. Helsinki: