I
Asiakasmuutokset
Ø Väestö vanhenee ja monikulttuuristuu.
Ø Kaikissa ikäluokissa toimintakyky paranee, mutta toisaalta metabolinen oireyhtymä ja dementoivat sairaudet lisääntyvät ja entistä sairaampia ihmisiä hoidetaan sekä avo- että laitoshoidossa.
Ø Syrjäytymisen mahdollisuus kasvaa.
Ø Asiakkaat ovat entistä enemmän mukana päätöksenteossa.
Poliittiset muutokset
Terveydenhuoltolakiuudistus(1.1.2010)
· Kansanterveyslaki ja Erikoissairaanhoitolaki yhdistyvät
· tavoitteena saumaton yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kesken
· asiakaslähtöisyys lisääntyy
Parashanke:
· 70 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöaluetta
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus
Vammaispalvelulaki ja Kehitysvammalaki yhdistyvät:
· palveluasuminen keskuslaitosten sijaan
· laitoshoidon ja avohoidon raja poistetaan
Sosiaali- ja terveydenhuollon suositukset:
Kaste 2008-2011
Terveys 2015 kansanterveysohjelma
Mieli 2009, Kansallinen mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus
Valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko
Suositusten tavoitteena:
  • Asiakkaiden osallisuuden lisääminen
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen kaikissa ikäluokissa
  • Palvelujen saatavuuden parantaminen
  • Laitoshoidon vähentäminen ja avopalveluiden kehittäminen
Ekonomiset muutokset
Ø Työttömyys, työvoimapula
Ø Työperäisen maahanmuuton tarve
Ø Vajaakuntoisten työllistyminen
Ø Työikäisten ja nuorten osuus väestöstä pienenee
Ø Tuloerojen kasvu
Ø Yrittäjyyden lisääntyminen
Sosiaaliset muutokset
Ø Verkostoituminen, yksityisen ja julkisen sektorin verkostoituminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
Ø Yksilöllisyys /yhteisöllisyys terveys- ja sosiaalipalveluissa
Ø Moniammatillinen tiimityö
Teknologiset muutokset
Ø Informaatioteknologia: henkilökohtaisen kontaktin rinnalle etä- ja Internet-pohjaiset palvelut
Ø Hyvinvointiteknologia: älyvaatteet, älykodit
Ø Geroteknologia: hälytys- ja ympäristönhallintalaitteet
Ø Sairaalateknologia
Ekologiset muutokset
Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen

Etusivulle